نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آ‏یرودینامیک‏ خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 45-58]
 • آزمون آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]
 • آموزش آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]
 • آموزش ریاضی انگیزه در آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 9-12]
 • آنالیز سازنده بیشاپ آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]

ا

 • احتمال تساوی در انتخابات احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • احتمال سرنوشت‌ساز بودن یک رأی احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • اختلال انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • ایران سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • اصل برنولی خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 45-58]
 • اصل طرد شق میانی آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • اصل طرد شق میانی آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]
 • اصل مثلث‌بندی کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]
 • اعداد صحیح گاوسی الگوهای موزائیک تیل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • اعداد مختلط الگوهای موزائیک تیل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • الگوریتم پیج‌رنک گوگل چگونه کار می کند؟ [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 11-19]
 • انتخابات احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • انتقال سیگنال انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • انگیزه انگیزه در آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 9-12]
 • انگشت نگاری‏ روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]

ب

 • برازش خم کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]
 • بر‏اور آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]

پ

 • پایه انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]

ت

 • تابع عضویت آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • تجزیه ماتریسی ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • تزئین سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • تشخیص هویت روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]
 • تصمیم گیری آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 25-37]
 • تصمیم گیری چند شاخصه آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 25-37]
 • تصمیم گیری چند هدفه آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 25-37]
 • تقارن سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • توسیع جبری میدان سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 21-35]

ج

 • جامعۀ فازی آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • جبر با برگردان جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • جبر تماماً تجزیه‌پذیر جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • جبر فیستر جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • جزوه آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]

ح

 • حل مسأله انگیزه در آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 9-12]
 • حوزه‌ٔ اقلیدسی سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 21-35]

خ

 • خطی‌سازی روابط شبه فاصله کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]
 • خم زنجیره‌ای کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]

د

ر

 • ریاضیات جایگاه شهود در آموزش ریاضیات [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • ریاضی‌نویسی اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]
 • رده‌بندی گروه‌ها نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]
 • روان‌شناسی جایگاه شهود در آموزش ریاضیات [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • روش تاپسیس آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 25-37]
 • روش فرکتالی‏ روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]
 • روش کمترین مربعات کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]
 • روش موجک‏ روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]

ز

ش

 • شاخص‌های پراکندگی آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • شاخص‌های مرکزی آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • شبکه‌های خودکارتصادفی ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • شهود جایگاه شهود در آموزش ریاضیات [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • شهودگرایی آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]

ض

 • ضرب کرونکر ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]

ف

 • فرکتال نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • فرم دوخطی جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • فرم فیستر جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • فشردگی ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فشردگی دنباله‌ای ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فشرده‌سازی استون-چخ ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فشرده سازی تصویر‏‏ روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]
 • فشرده‌سازی تک نقطه‌ای ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فلسفه ریاضی آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]

ق

 • قاب انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • قضیه هاینه-بورل ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • قضیه وجودی آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]

ک

 • کاشیکاری سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]

گ

 • گراف ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • گروه‌های ساده‏ نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]
 • گروه‌های متقارن سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • گروه‌های متناهی‏ نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]

م

ن

 • نظریه زبان‌های رسمی نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • نقطه ثابت باناخ گوگل چگونه کار می کند؟ [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 11-19]
 • نگارال نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • نمودار پراکندگی آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]

ه

 • هرمان وایل سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • همنهشتی الگوهای موزائیک تیل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • هندسه سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • هندسۀ قوس‌های ایرانی کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]

ی

 • یادگیری آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]