نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتوماتون متناهی غیر قطعی کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • آتوماتون متناهی قطعی کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • آ‏یرودینامیک‏ خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 45-58]
 • آزمون آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]
 • آماره بسنده مینیمال آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • آماره کمکی آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • آموزش راهنمایی برای تدریس ریاضیات [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 11-14]
 • آموزش آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]
 • آموزش نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • آموزش ریاضی انگیزه در آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 9-12]
 • آنالیز سازنده بیشاپ آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]
 • آنتروپی شانون مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • آنتروپی شرطی مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • آنتروپی عملگری مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • آنتروپی نسبی مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]

ا

 • ابرمکعب خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • اثرات دیجیتال کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • احتمال تساوی در انتخابات احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • احتمال سرنوشت‌ساز بودن یک رأی احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • اختلال انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • اخلاق حرفه ای ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-69]
 • ادامه تحلیلی‏ قضیه اعداد اول [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 23-43]
 • ایران سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • اروپا محوری تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 15-21]
 • استقلال در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • اسکیم‌های شرکت‌پذیر راج کندرا بوس و طرح‌های بلوکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 27-36]
 • اصلاح محتو جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • اصل برنولی خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 45-58]
 • اصل طرد شق میانی آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • اصل طرد شق میانی آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]
 • اصل لانۀ کبوتری تعمیم یافته یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]
 • اصل مثلث‌بندی کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]
 • اعداد اول‏ قضیه اعداد اول [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 23-43]
 • اعداد صحیح گاوسی الگوهای موزائیک تیل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • اعداد گنگ در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • اعداد گویا در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • اعداد مختلط الگوهای موزائیک تیل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • الکساندر گروتندیک کاشت ها و برداشت ها، تاملاتی در زندگی و افکار الکساندر گروتندیک [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 33-66]
 • الگوریتم پیج‌رنک گوگل چگونه کار می کند؟ [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 11-19]
 • الگوریتم نقطه تقریبی‏ کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • ام سی کیو ضریب تأثیر ریاضیات [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 31-37]
 • انتخابات احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • انتخاب بهینه‌ سبد سهام انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن مطالعه معادلات حاکم در انتشار گازهای تنفسی در مویرگ ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]
 • انتقال سیگنال انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • انتگرال معین شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]
 • انجمن ریاضی آمریکا مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • انگیزه انگیزه در آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 9-12]
 • انگشت نگاری‏ روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]

ب

 • بازده انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • بازی رایانه‌ای نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • بازیهای گیلمن مسئله مونتی هال [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 61-71]
 • باستان شناسی نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ » [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 23-30]
 • باسط باسط چیست؟ [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 7-10]
 • بدون کلید واژه روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-17]
 • برازش خم کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]
 • بر‏اور آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • برآوردگر حداکثر درستنمایی آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • برآوردگر کم‌ترین توان‌های دوم براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • بردارویژه رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • برنامه ریزی عدد صحیح دودویی حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-60]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-75]
 • برنامه ریزی غیر خطی آشنایی با روش فیلتر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]
 • برنامه‌ریزی مقید روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]
 • بعد هاسدورف معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • بُعدهای کسری معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • بیلیارد نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ » [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 23-30]
 • بهینه‌سازی دوهدفه انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

پ

 • پایداری چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • پایه انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • پیراحاصلضرب پیراحاصلضرب چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 7-12]
 • پردازش سیگنال کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]

ت

 • تابع معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • تابع اندازه‌پذیر توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • تابع زتای ریمان‏ قضیه اعداد اول [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 23-43]
 • تابع عضویت آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • تابع هیلبرت مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 51-60]
 • تاثیر همرفتی خون مطالعه معادلات حاکم در انتشار گازهای تنفسی در مویرگ ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]
 • تاریخ جبرخطی جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • تاریخ ریاضی تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-57]
 • تاریخ ریاضی معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • تاریخ ریاضیات در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • تاریخ ریاضیات ایران تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-57]
 • تبدیل فوریه کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • تبدیل موجک کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • تجزیه ماتریسی ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • تحقیقات ریاضی تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • تحقیق اصیل تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • تحلیل استنادی ضریب تأثیر ریاضیات [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 31-37]
 • تخصیص منابع چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • تزئین سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • تسلط بر مبانی زمینه تخصصی ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-69]
 • تشخیص هویت روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]
 • تصمیم گیری آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 25-37]
 • تصمیم گیری چند شاخصه آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 25-37]
 • تصمیم گیری چند هدفه آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 25-37]
 • تعبیر فیزیکی مشتق کسری حسابان کسری از نظریه تا کاربرد [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • تقارن سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • توابع هیچ جا مشتق پذیر معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • توپولوژی زاریسکی حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • توپولوژی گروتندیک روی یک رسته $k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^infty$-حلقه های متناهی مولد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 25-43]
 • توسیع جبری میدان سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 21-35]

ج

 • جامعۀ فازی آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • جیان-کارلو روتا ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]
 • جبر با برگردان جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • جبر تماماً تجزیه‌پذیر جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • جبرخطی جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • جبر فیستر جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • جدول سودوکو حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-60]
 • جزوه آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]
 • جستجوی متن کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • جورج گورگس جوزف تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 15-21]
 • جورسازی چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]

چ

ح

 • حاصلضرب اویلر‏ قضیه اعداد اول [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 23-43]
 • حدس حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]
 • حدس روتا در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • حروف‌چینی زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]
 • حسابان کسری حسابان کسری از نظریه تا کاربرد [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • حساب تغییرات نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-75]
 • حلقه توابع پیوسته حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • حلقه جابجایی در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]
 • حل مسأله انگیزه در آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 9-12]
 • حوزه‌ٔ اقلیدسی سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 21-35]

خ

 • خطی‌سازی روابط شبه فاصله کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]
 • خم زنجیره‌ای کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]

د

 • دامنه رنگی توابع درک شهودی از ریشه های توابع با نقشه رنگی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 45-49]
 • دبیران ریاضی معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • دبیرستان تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • دترمینان روشی برای محاسبه دترمینان ماتریس سه قطری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • دستگاه معادلات ماتریسی ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • دنیای حرفه ای دانش ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-69]
 • دنباله‌های شبه-کشی دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • دنباله‌های کشی دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • ده درس ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]
 • دیوید ریس در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]
 • دوره اول دبیرستان جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]

ر

 • ریاضی چگونگی ارائه یک سخنرانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 11-16]
 • ریاضی راهنمایی برای تدریس ریاضیات [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 11-14]
 • ریاضی نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • ریاضیات گفتگوی یک ریاضیدان و رئیس شرکت تویوتا: فکر کن، فکر کن، و دوباره فکر کن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 77-84]
 • ریاضیات جایگاه شهود در آموزش ریاضیات [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • ریاضیات مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • ریاضیات روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • ریاضیات بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]
 • ریاضی‌نویسی اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]
 • راه حل بازگشتی مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • راوزی فراکتال راوزی چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 39-43]
 • رتبه بندی رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • رده‌بندی گروه‌ها نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]
 • ریسک انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • ریسک‏ کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • رشته هنر بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]
 • ریشه دوم در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • رغبت بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]
 • روان‌شناسی جایگاه شهود در آموزش ریاضیات [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • روش پنالتی آشنایی با روش فیلتر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]
 • روش تاپسیس آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 25-37]
 • روش تدریس معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • روش جریمه روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]
 • روش سقراطی شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]
 • روش فرکتالی‏ روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]
 • روش فیلتر آشنایی با روش فیلتر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]
 • روش کمترین مربعات کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]
 • روش لاگرانژی تکمیل‌شده روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]
 • روش موجک‏ روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]
 • روش مونته سوری روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • رویکرد یکپارچه روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]

ز

 • زیبا حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]
 • زبان صوری کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • زی‌پرشین زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]
 • زمانبندی ورزشی نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]
 • زنجیره تأمین‏ کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • زنجیره مارکوف گوگل چگونه کار می کند؟ [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 11-19]

ژ

 • ژاپن گفتگوی یک ریاضیدان و رئیس شرکت تویوتا: فکر کن، فکر کن، و دوباره فکر کن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 77-84]

س

 • ساختارهای جبری مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • سخنرانی چگونگی ارائه یک سخنرانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 11-16]
 • سخنرانی کردن ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]
 • سطوح تفکر فن‌هیلی آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]
 • سم استوانه ای روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • سنجش فشرده روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]

ش

 • شاخص‌های پراکندگی آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • شاخص‌های مرکزی آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • شبکه‌های خودکارتصادفی ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • شرکت تویوتا گفتگوی یک ریاضیدان و رئیس شرکت تویوتا: فکر کن، فکر کن، و دوباره فکر کن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 77-84]
 • شمارش تحلیلی جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 13-23]
 • شهود شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]
 • شهود جایگاه شهود در آموزش ریاضیات [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • شهودگرایی آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]

ص

 • صنعت گفتگوی یک ریاضیدان و رئیس شرکت تویوتا: فکر کن، فکر کن، و دوباره فکر کن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 77-84]

ض

ط

ع

 • عدد تقلیل مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 51-60]
 • عدد گنگ جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 13-23]
 • عدد نپر جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 13-23]
 • عملگر دوخطی پیراحاصلضرب چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 7-12]

ف

 • فاصله کولبک-لایب‌لر مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • فراکتال فراکتال راوزی چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 39-43]
 • فراکتال سرپینسکی مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • فرضیه ریمان قضیه اعداد اول [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 23-43]
 • فرکتال معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • فرکتال نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • فرم دوخطی جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • فرم فیستر جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • فرمول بیز مسئله مونتی هال [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 61-71]
 • فرهنگ پژوهش تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 15-21]
 • فشردگی ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فشردگی دنباله‌ای ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فشرده‌سازی استون-چخ ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فشرده سازی تصویر‏‏ روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]
 • فشرده‌سازی تک نقطه‌ای ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فضای اندازه توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • فضاهای غیر افزایشی دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • فضاهای فرامتریک دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • فضاهای متریک دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • فلسفه ریاضی آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]

ق

 • قاب انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • قضیه باسو آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • قضیه بهادر آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • قضیه حد مرکزی مارتینگل براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • قضیه‌ی کان-تاکر نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-75]
 • قضیه مشتق تابع معکوس‏ مشتق از دیدگاه کاراتئودوری [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 25-29]
 • قضیه مشتق ترکیب توابع مشتق از دیدگاه کاراتئودوری [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 25-29]
 • قضیه مقدار میانی شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]
 • قضیه هاینه-بورل ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • قضیه وجودی آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]
 • قضیۀ اویلر یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]
 • قضیۀ ویلسون یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]

ک

 • کاشیکاری سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • کاملا منظم حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • کنیس ریبت مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • کوتاه ترین مسیر نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]

گ

 • گراف باسط چیست؟ [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 7-10]
 • گراف در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • گراف حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]
 • گراف ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • گروه آبلی یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]
 • گروه خودریختی خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • گروه‌های ساده‏ نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]
 • گروه‌های متقارن سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • گروه های متناهی مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • گروه‌های متناهی‏ نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]

ل

 • لاتک زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]

م

 • ماتریس جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • ماتریس جایگشتی حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-60]
 • ماتریس سه قطری روشی برای محاسبه دترمینان ماتریس سه قطری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • ماتریس نامنفی رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • مانده ی درجه ی دوم به پیمانه‌ی ‎$p$‎ الگوهای موزائیک تیل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • ماهیت ریاضی نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ » [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 23-30]
 • متروید در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • متوسط قدرت رأی‌دهنده احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • مثلثات و حسابگان روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • محاسبه حجم روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • محاسبه موقعیت کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]
 • مدال فیلدز کاشت ها و برداشت ها، تاملاتی در زندگی و افکار الکساندر گروتندیک [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 33-66]
 • میدان‌ عددی اقلیدسی سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 21-35]
 • مدل سازی گیاهان نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • مدل میانگین-واریانس انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • مدل مین‌ماکس انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • مدل‌های آرچ و گارچ براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • مدلهای ریاضی مطالعه معادلات حاکم در انتشار گازهای تنفسی در مویرگ ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]
 • مربع (بلاک) 2در2 روشی برای محاسبه دترمینان ماتریس سه قطری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]
 • مرز کارا انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • مساله برج هانوی مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • مساله برج هانوی تعمیم یافته مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • مسأله بهینه سازی چند هدفه محدب کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • مسئله مونتی هال مسئله مونتی هال [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 61-71]
 • مشاهدات گم‌شده براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • مشبکه‌های کامل ددکیند نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • مشتق‏ مشتق از دیدگاه کاراتئودوری [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 25-29]
 • مشتق کاراتئودوری مشتق از دیدگاه کاراتئودوری [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 25-29]
 • مشتق و انتگرال کسری حسابان کسری از نظریه تا کاربرد [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • معادله انتشار مطالعه معادلات حاکم در انتشار گازهای تنفسی در مویرگ ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]
 • معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی سهموی مطالعه معادلات حاکم در انتشار گازهای تنفسی در مویرگ ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]
 • معادله دیفرانسیل برنولی‏ خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 45-58]
 • مفسر گرافیکی لاک‌پشتی نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • مقاطع مخروطی کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]
 • مقدارویژه رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • مکعب فیبوناتچی خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • مکعب لوکاس خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • منطق شهودی براور آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]
 • مهارتهای مدرس راهنمایی برای تدریس ریاضیات [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 11-14]
 • موجک هار کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • موزائیک الگوهای موزائیک تیل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • موزائیک‌کاری سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • موسسه مطالعات علمی برتر فرانسه کاشت ها و برداشت ها، تاملاتی در زندگی و افکار الکساندر گروتندیک [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 33-66]

ن

 • نامساوی میانگینهای حسابی - هندسی - هارمونیک جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 13-23]
 • نامساوی هولدر-گونه پیراحاصلضرب چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 7-12]
 • ناهمسانی شرطی براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • نظریه اعداد تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-57]
 • نظریه زبان‌های رسمی نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • نظریه فن‌هیلی آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]
 • نظریه گراف مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • نظریه گراف نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]
 • نظریۀ بازی ‏ها چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • نقش ریاضی نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ » [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 23-30]
 • نقشه رنگی درک شهودی از ریشه های توابع با نقشه رنگی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 45-49]
 • نقطه ثابت باناخ گوگل چگونه کار می کند؟ [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 11-19]
 • نگارال نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • نمای انتگرال‌پذیری توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • نیم‌گروه در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]
 • نمودار پراکندگی آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • نمودار کیلی مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • نویززدایی تغییرات کلی روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]

و

 • واژه فراکتال راوزی چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 39-43]

ه

 • هرمان وایل سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • هژمونی تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 15-21]
 • همبند باسط چیست؟ [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 7-10]
 • همگرای ترتیبی نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • همگرای یکنواخت نسبی نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • همنهشتی الگوهای موزائیک تیل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • هندسه سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • هندسه آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]
 • هندسۀ قوس‌های ایرانی کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]

ی

 • یادگیری آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]
 • یادگیری نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • یادگیری بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]