اصول اخلاقی انتشار مقاله

 اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

 

سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که  نشریات دانشگاه اصفهان به آنها متعهد هستند. همچنین اداره انتشارات دانشگاه اصفهان نظارت کامل بر تمامی مقالات منتشره نشریات این دانشگاه داشته و تمامی نشریات ملزم به رعایت اصول اخلاقی کمیته نشر بین المللی و سیاست های مورد نظر دانشگاه در این خصوص هستند. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

 

مشروح اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر در آدرس روبرو در دسترس است:   http://publicationethics.org