راهنمای نویسندگان

برای  ارسال مقاله به نشریه ریاضی و جامعه جهت بررسی برای چاپ، ابتدا شخص نویسنده مسئول باید در سامانه مجله ثبت نام کند. پس از ثبت نام در سامانه، نویسنده مسئول باید فایل PDF مقاله خود را که با نرم افزار XEPERSIAN تهیه  کرده است را در سامانه بارگذاری کند.