دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-84 
2. چگونگی ارائه یک سخنرانی

صفحه 11-16

10.22108/msci.2016.6227

علی اکبر محمدی حسن آبادی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی