دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-67 
5. نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

صفحه 37-47

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری؛ افسانه نورمندی پور