دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-57 
6. ضرب کرونکر و کاربردها

صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی