دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1396 
2. حدس های زیبا در نظریه گراف

صفحه 11-30

10.22108/msci.2017.21839

سعید علیخانی؛ سمیه جهری؛ علی نوروزی