دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-68 
5. روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

صفحه 69-76

10.22108/msci.2017.15298

علی اکبر محمدی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


6. در مورد حدس روتا

صفحه 77-91

10.22108/msci.2017.20430

سعید علیخانی؛ علی نوروزی