نمایه نویسندگان

ا

ت

 • تاری، سمیه کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

ج

 • جوادی، ساجده انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

ح

خ

 • خاتمی، سید محمد امین در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • خادم زاده، حمید رضا نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • خاکشور، قاسم در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • خلیلی، علی رضا یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]

د

ر

 • رشادتی، محمدسجاد روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • رفیع پور، ابوالفضل معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]

س

 • سروری، علی اصغر نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • سعیدی، حجت الله کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • سعیدی، زهره کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • سلیمانی دامنه، مجید انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

ش

 • شمس، مهدی آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]

ص

ض

ق

 • قندی، فاطمه حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-60]

ک

گ

 • گلپررابوکی، عفت رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • گل فرشچی، فاطمه نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • گل فرشچی، فاطمه بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]

م

 • محسنی، مریم معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • محمود رباطی، سجاد مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • میرزرگر، مهسا روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • مظاهری تهرانی، حمید نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]

ن

ی

 • یافتیان، نرگس آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]