نمایه نویسندگان

ا

 • امینی، مرتضی انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • امینیان، مهران روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-17]

ج

 • جوادی، ساجده انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

ح

خ

د

ر

 • رشادتی، محمدسجاد روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • رفیع پور، ابوالفضل معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]

س

 • سروری، علی اصغر نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • سعیدی، حجت الله کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • سعیدی، زهره کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • سلیمانی دامنه، مجید انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

ش

 • شمس، مهدی آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]

ص

ض

گ

م

 • محسنی، مریم معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • محمود رباطی، سجاد مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • میرزرگر، مهسا روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • مظاهری تهرانی، حمید نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]

ن

ی

 • یافتیان، نرگس آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]