نمایه نویسندگان

آ

 • آرین نژاد، مسعود آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]

ا

 • ارکیان، شهاب سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 21-35]
 • ایزدپناه، فرزین کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]
 • اسماعیل بیگی، محسن انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • افشاری ارجمند، حمیده ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • انجیدنی، احسان ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • انوشه، فاطمه انگیزه در آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 9-12]

ب

پ

 • پارسیان، علی جایگاه شهود در آموزش ریاضیات [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • پرچمی، عباس آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]

ت

 • توکلی، علی روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]

ج

 • جترآبگون، امید انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • جعفری قمی، پدرام نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]

خ

 • خسروی، رقیه کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]

ر

 • رستمی، حجت سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]

س

 • ستوده، رضا آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • ستوده، رضا آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]
 • سنمار، هنگامه خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 45-58]

ص

 • صال مصلحیان، محمد اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]

ط

 • طاهری، سید محمود آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • طیبی، اکبر حل هندسی معادلات درجه سوم توسط عمر خیام که در ارائه آن برای یادگیری بهتر به جای حروف از اشکال هندسی رنگی استفاده شده است. [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]

ف

 • فرهادیان، رضا احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • فقیهی، سید احمد حل هندسی معادلات درجه سوم توسط عمر خیام که در ارائه آن برای یادگیری بهتر به جای حروف از اشکال هندسی رنگی استفاده شده است. [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]

ق

گ

ل

م

ن

و

 • وثاق، زهره اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]