ضریب تأثیر ریاضیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه شاهد

چکیده

در دنیای پرشتاب کنونی، شناخت انواع منابع اطلاعاتی و آشنایی با منابع الکترونیکی و ویژگی های آن ها برای متخصصین موضوعی به عنوان یک ضرورت مهم مطرح می باشد زیرا ویژگی بارز این منابع اطلاعاتی نو بودن دانش، اعتبار اطلاعات گردآوری شده و شناخت آخرین اطلاعات منتشر شده و آگاهی از حوزه های پژوهشی نوظهور است. علاوه براین امروزه، سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران پژوهشی، بیش از هر زمان دیگری تمایل دارند با پشتوانه ی علمی تصمیم گیری نمایند. به طور مثال، آن ها مایلند برای توانمندترین و شایسته ترین گروه از پژوهشگران خود، بودجه و امکانات پژوهشی بیشتری در نظر بگیرند و کارهای پژوهشی بیشتری به آن ها واگذار کنند و پس از انتشار نیز از نظر دستیابی به اهداف تعیین شده و حتی بر اساس میزان تأثیری که بر جامعه علمی می گذارند، مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار دهند. این مقاله به روش مروری و کتابخانه ای و با هدف معرفی نمایه نامه و چکیده نامه انجمن ریاضی آمریکا و معرفی ضریب ام سی کیو ( ضریب تأثیر ریاضیات) نگارش یافته است. شناخت این پایگاه ها برای برنامه ریزان، مدیران پژوهشی برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان، متخصصان علم سنجی و مراکز اطلاع رسانی می تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] اطلاع رسانی: جزوات مرجع شناسی تخصصی‎‏‏، تاریخ مشاهده: 05/09/1393‏، 1391‏، دسترس پذیر در:  ‎http://etelaaresanipirouz.blogfa.com/post/21.
‎‎‎‎[2] م. ثلوال‏، ‎‎ مقدمه ای بر وب سنجی: تحقیقات کمی وب در علوم اجتماعی‎‎‎‎‏، (ترجمه محمد حسن زاده، مهدی حسینی، فاطمه نویدی). تهران: نشر کتابدار‏، 1389.‎
[3] د. ویرجیل پاسکوئاله‏، ‎‎ دانشنامه علم سنجی‎‎‎‎‏، (ترجمه غلامرضا حیدری، روح الله خادمی)‏، تهران: نشر کتابدار‏، 1392.
[4] م. رسول آبادی، ا. خضری و ف. غریبی‏، ضریب تأثیر مجلات‎‎‎‎‏، تهران: نشر شاسوسا‏، 1388.
‎‎‎ [5]ش. صادقی گورجی و م. صال مصلحیان‏، مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی‏، ‎ پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ‎‎‎ 29‎‏ ‎ ‎(1393) ‎1190--1175.‎
[6] ه. موئد، ‎‎ تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش‎‎‎‎‏‏، (ترجمه عباس میرزایی، حیدر مختاری؛ ویراستار جواد قاضی میر سعید}‏‏، تهران: نشر چاپار‏، 1387.
[7] ع. نوروزی چاکلی و ل. صمدی، نمایه های تخصصی بین المللی: تحلیل، مقایسه و کاربرد‎‎‎‎‏، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها‏، 1393.
[8] ع. نوروزی چاکلی, شنایی به علم سنجی (مبانی‏، مفاهیم‏، روابط و ریشه ها)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها‏، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی؛ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات‏، 1393.
[9] 2010 Mathematics Subject Classification (2015), Retrieved from http://www.ams.org/msc/msc2010.html.
[10] P. Dubois, J. C. Rochet and J. M. Schlenker, Productivity and mobility in academic research: Evidence from mathematicians, Scientometrics, 98 no. 3 (2014) 1669–1701.
[11] J. Ewing, Measuring journals, NOTICES OF THE AMS, 53 no. 9 (2006) 1049–1053.
[12] S. Kutateladze, The game of cipher beads, J. Appl. Indust. Math., 3 no. 3 (2009) 364–366.
[13] Mathscinet, MR; Help, Retrieved 2014/12/29, from http://www.ams.org/mathscinet/help/citation_database_help_full.html#journallist.
[14] MathSciNet Guide: Author Citation and Journal Citation Searching, 2013, Retrieved 2015/01/10, from http://gethelp. library.upenn.edu/guides/scitech/databases/mathscinet/citationsearching.html.
[15] D. A. Pendlebury, The use and misuse of journal metrics and other citation indicators, Arch. Immunol. Ther. Exp., 57 no.1 (2009) 1–11.