کودکان، ریاضیات و فلسفه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه زنجان

چکیده

اشاره: بازبینی موضوع درک و آموزش ریاضیات در ارتباط با رشد خلاق کودکان و ارتباط آن با حوزه‌ی پایه-ای دیگری چون فلسفه، به علاوه‌ی شایدها و بایدهایی در قاعده های بازی های جاری این میدان ها محور معانی و اشارات این نوشته هستند.

کلیدواژه‌ها


[1] م. صفایی مقدم، برنامه آموزش فلسفه به کودکان، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا، 8‎ شماره‌های‎ 161-184 (1377) 26،27 ‎.
[2] س. ناجی، فلسفه برای کودکان و نوجوانان، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ‎116-117 (1383) 40‎.
[3] ک. فیلیپ، داستان‌های فکری برای کودکان، (کندو کاوهای فلسفی)، ترجمه احسان باقری، انتشارات امیرکبیر، ‎1384‎.
[4] ص. محمدی، می‌توان کودکان را فیلسوف بار‌آورد، روزنامه همشهری، ‎27‎ آبان ‎1386‎.
[5] م. آرین نژاد، ‎ کودکان و ریاضیات، خبرنامه انجمن ریاضی ایران، 25 شماره‌ ‎ (1382) 6-7‎.
[6] http://cehs.montclair.edu/academic/ipac
[7] http://www.philosophyslam.org