مسئله مونتی هال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)‏، قزوین‏، ایران

10.22108/msci.2020.120123.1349

چکیده

در این مقاله، مسئله مونتی هال به‌عنوان یکی از معماهای علم احتمال بررسی می‌شود. برهان ریاضی این مسئله بر پایه دو قانون مقدماتی نظریه احتمال یعنی قانون احتمال کل و فرمول بیز است. اولین و آخرین برهان ریاضی ارائه شده برای این مسئله معرفی می‌شوند. بازی‌های گیلمن نیز در ارتباط با این مسئله مرور می‌شوند. در پایان به کاربردهایی از این مسئله در فلسفه، فیزیک، اقتصاد و روان‌شناسی اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها