نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی - دانشگاه یزد - یزد.

2 مدرس-دانشگاه یزد

3 گروه ریاضی - دانشگاه یزد - یزد

10.22108/msci.2020.119636.1344

چکیده

در این مقاله به بررسی مسئله نزدیکترین دوتایی می‌پردازیم. این مسئله پیش از این در فضاهای متری مطرح گردیده و مطالعه شده است و در این مقاله به بررسی آن در فضاهای مشبکه پرداخته می‌شود و از منظر ترتیبی مورد بررسی قرار می دهیم. این مسئله در فضای مشبکه های کامل ددکیند مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات