کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسندگان

1 ریاضی کاربردی،دانشکده ریاضی،دانشگاه شهرکرد،ایران

2 مهندسی برق،دانشکده فنی،دانشگاه شهرکرد،ایران

چکیده

موجک‌ها ابزاری قوی برای تجزیه، تحلیل و پردازش سیگنال‌های دیجیتال هستند. تبدیل موجک، نمایش دامنه-زمان یک سیگنال را در قالب ضرایب موجک به نمایش فرکانس-زمان تبدیل می کند. ضرایب موجک می توانند در قالب یک روش وابسته به فرکانس برای دستیابی به اثرات پردازش‌های گوناگون سیگنال، به کار گرفته شوند و همچنین تبدیل موجک معکوس، ضرایب موجک بدست آمده را به نمایش دامنه-زمان به منظور دست یابی به یک سیگنال اصلاح شده، تبدیل می‌کند. در این مقاله بعد از یک مرور کلی از روش فوریه و تبدیل موجک، موجک هار و موجک دوبچیز شرح داده می شود و پس از آن چند پردازش سیگنال از موجک‌ها شامل حدف نویز، پالایش موجک، فشرده سازی داده، اثرات موسیقیایی و نیز یک اجرای جاوای مبتنی بر پردازشگرهای موجک، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها