انگیزه در آموزش ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشکده علوم ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزاباد، فیروزاباد، ایران

چکیده

در این مقاله پس از واکاوی دیدگاه نیومن در رابطه با حل مسأله و اشاره به سلسله مراتب نیومن به مقوله‌ی انگیزه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر این روش اشاره می‌شود. از نظر نویسنده موارد زیر مهمترین عواملی است که باعث بی‌انگیزگی دانش‌آموزان در یادگیری وحل مسائل ریاضی می‌شود. عدم مهارت کافی دبیران در استفاده از روش ها و فنون مختلف و نحوه تدریس آنها، آشنا نکردن دانش‌آموزان با اهمیت درس ریاضی و ناشناخته ماندن قلمرو اهداف درس ریاضی، یکنواختی تدریس ریاضی و کاربرد روش های قدیمی و سنتی در تدریس، معیارهای ارزشیابی غیر استاندارد، بی توجهی به علایق دانش‌آموزان و همچنین در نظرنگرفتن توان ذهنی و فکری آنها و سخت جلوه دادن ریاضی در نگرش آنها. به‌طور یقین موارد دیگری را از جمله نقش خانواده، محیط مدرسه و غیره می‌توان برشمرد که در این مقاله به آنها پرداخته نشده است. با این‌حال سعی شده است نظریه‌های تاثیرگذار در ایجاد و تشدید انگیزه برای آموزش و حل مسائل ریاضی مورد بررسی قرار گیرد و روش‌ها و راهکارهایی ارائه شود به این امید که به کارگیری آنها موجب ارتقاء کیفیت آموزش ریاضیات گردد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات