جبرهای فیستر با برگردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله به مرور فرم‌های دوخطی فیستر روی میدان‌ها و برگردان‌های فیستر روی جبرهای ساده‌ٔ مرکزی می‌پردازیم. همچنین به بیان حدس‌های مهم در این راستا، تلاش‌های انجام شده برای اثبات آن‌ها و نیز مسائل باز باقیمانده در مشخصه‌ٔ مخالف دو خواهیم پرداخت. درنهایت، تلاش‌های انجام شده برای تعمیم این حدس‌ها به مشخصه‌ٔ دو و تفاوت‌های نتایج به دست آمده در این مشخصه با سایر مشخصه‌ها نیز مرور می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات