اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله علمی-انتقادی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این نوشتار تلاش می‌شود، بر اساس تجربۀ نویسندگان در ویرایش مقاله‌های انگلیسی، اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی در سه دستۀ اشتباه‌های گرامری، نشانه‌گذاری و فرمول‌نویسی بیان شود. همچنین ساختار مناسب و مرسوم یک مقالۀ ریاضی بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات