الگوهای موزائیک تیل

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسنده

گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان

چکیده

نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ی مقاله‌ی زیر است:
‎C‎. ‎Genest‎, ‎S‎. ‎L‎. ‎Lauritzen‎, ‎Les mosaïques de Thiele‎, Accromath‎, 11 no‎. ‎2 (2016) 24--29‎.

کلیدواژه‌ها

موضوعات