شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار

نوع مقاله: مقاله علمی-انتقادی

نویسنده

دانشگاه تفرش

چکیده

شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار

چکیده. در این مقاله، ریاضیات قرن هیجدهم بررسی و با ریاضیات قرون پس از آن مقایسه
می گردد. انبوه نتایج، گستردگی دستاوردها و بروز شاخه های نو در این رشته از دانش بشری از
جمله وجوه تمایز ریاضیات آن دوران است، در حالی که آنچه که در قرون بعد رنگ می گیرد و قوام
می یابد همانا دقت و ژرف اندیشی است. پرسشی که در این نوشتار مورد مداقه قرار می گیرد این
است که با وجود کمبود مبانی منطقی در آن زمان، چنان مجموعه ی گسترده ای از نتایج چگونه
به دست آمده است و در مورد درستی آنها چگونه اطمینان حاصل می شده است؟ آیا ریاضیدانان آن دوران از شیوه ی خاصی در کسب دستاورد های خویش استفاده می کرده اند؟ چه عاملی آنان آنان را در کسب نتایج یاری می کرده است؟ از بررسی ها
معلوم می شود آنچه که در این میانه به ایفای نقش می پرداخته شهود است. آنگاه، اهمیت نقش
معرفت شهودی درآموزش ریاضیات بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] ژ. آدامار، روان شناسی ابداع در ریاضیات، ترجمه عباس مخبر‏‏، تهران، انتشارات دانا‏، 1367‎.

[2] ا. بیرونی‎, تحریر استخراج الاوتار‎, پژوهش و نگارش ابوالقاسم قربانی‏، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی‏‏، 1355.

[3] N. Bourbaki, The Architecture of Mathematics, Amer. Math. Monthly, 57 (1950) 221–232.

[4] C. Boyer, History of the Calculus and its Conceptual Development, Dover, New York, 1959.

[5] A. R. Hall, The Scientific Revolution (1500-1600), Beacon, Boston, 1966.

[6] A. Parsian, Deep Learning in Mathematics through STG Method, J. Basic. Appl. Sci. Res., 4 (2014) 184-189.

[7] G. Polya, Patterns of Plausible Inferno, Princeton University Press, New Jersey, 1954.

[8] D. J. Struik, Concise History of Mathematics, Dover, New York, 1967.

[9] M. G. Voskoglou, The use of Mathematical Modeling as a Learning Tool of Mathematics, Quaderni di Ricerca in Didactica, University of Palermo, Italy, (2006) 53-60.

[10] M. G. Voskoglou, Formalism and Intuition in Mathematics: the role of the Problem, Quaderni di Ricerca in Didattica, Uni-versity of Palermo, Italy, (2007) 113-120.