دنباله‌های شبه-کشی

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان-دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

‏دانشجویان مبتدی، اغلب تعریف دنبالهٔ کشی را زمانی که اولین بار در یک درس آنالیز حقیقی مقدماتی با آن مواجه می‌شوند، درست متوجه نمی‌شوند. به ویژه بسیاری از دانشجویان قادر به درک این نکته نیستند که تعریف دنبالهٔ کشی شامل چیزی فراتر از این است که بگوئیم فاصلهٔ جملات متوالی به صفر می‌رود. با این حال، دنباله‌هایی که در این ویژگی ضعیف‌تر صدق می‌کنند، در نوع خودشان جالب هستند. ما آن‌ها را دنبا‌له‌های شبه-کشی می‌نامیم.

کلیدواژه‌ها


[1] S. Bosch, U. Guntzer and R. Remmert, Non-Archimedean Analysis, 261, Springer-Verlag, Berlin, 1984.
[2] J. P. Coleman, Nonexpansive algebras, Algebra Universalis, 55 (2006) 479–494.
[3] J. de Groot, Non-Archimedean metrics in topology, Proc. Amer. Math. Soc., 7 (1956) 948–956.
[4] A. J. Lemin, Proximity on isosceles spaces, Russian Math. Surveys, 39 (1984) 143–144.
[5] S. Priess-Crampe and P. Ribenboim, Ultrametric spaces and logic programming, J. Logic Programming, 42 (2000) 59–70.