چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق ع

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده

اعطای مشترک جایزه یادبود نوبل اقتصاد در 2012 میلادی به یک ریاضی دان و یک اقتصاددان، بیانگر اقبال به نظریه و مدل‏ های جورسازی بود. نظریه جورسازی و مجموعه مطالعاتی که عنوان طراحی بازار را به خود اختصاص داده‏ اند، بیش از هر چیز متکی بر نظریه بازی‏ هاست. هدف مقاله نیز طرح بخشی از تلاش‏ های مشترک ریاضی دانان، اقتصاددانان و متخصصان تحقیق در عملیات در راستای شناساندن، عمومی و کاربردی نمودن مدل‏ های ریاضی و نظریه بازی‏ هاست. بر همین اساس این مقاله به ارائۀ چارچوب نظریه جورسازی، تبیین نظری سازوکارهای تخصیصی و تشریح رویکرد میان‏ رشته‏ ای در این حوزه و نیز شیوۀ بهره‏ گیری از آن در برخی مسائل واقعی زندگی می‏ پردازد.


کلیدواژه‌ها


[1] J. von Neumann and O. Morgenstern, Theory of games and economic behavior, Princeton University Press, Princeton, 1944.
[2] L. Lovász and M. D. Plummer, Matching theory, North-Holland Mathematics Studies, North-Holland Publishing Co., Ams-terdam; Akadémiai Kiadó (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences), Budapest, 1986.
[3] D. Gale and L. S. Shapley, College admissions and the stability of marriage, Amer. Math. Monthly, 69 no. 1 (1962) 9–15.
[4] JSTOR, JSTOR All-Stars: The American Mathematical Monthly, available at
http://www.maa.org/publications/periodicals/american-mathematical-monthly/jstor-all-stars-american-mathematical-monthly (accessed on April 30, 2014).
[5] A. E. Roth and M. Sotomayor, Two-sided matching, A study in game-theoretic modeling and analysis, Cambridge University Press, Cambridge [England], New York, 1990.
[6] D. G. McVitie and L. B. Wilson, Stable marriage assignment for unequal sets, BIT Numerical Mathematics, 10 no. 3 (1970) 295–309.
[7] A. E. Roth, Deferred acceptance algorithms: history, theory, practice, and open questions, Internat. J. Game Theory, 36 no. 3-4 (2008) 537–569.
[8] A. E. Roth, The Economics of Matching: Stability and Incentives, Math. Oper. Res., 7 no. 4 (1982) 617–628.
[9] A. E. Roth, Incentive compatibility in a market with indivisible goods, Econom. Lett., 9 no. 2 (1982) 127–132.
[10] L. E. Dubins and D. A. Freedman, Machiavelli and the Gale-Shapley Algorithm, Amer. Math. Monthly, 88 no. 7 (1981) 485–494.
[11] L. Shapley and H. Scarf, On cores and indivisibility, J. Math. Econom. , 1 no. 1 (1974) 23–37.
[12] D. B. Gillies, Solutions to general non-zero-sum games, in: A. Tucker, R. D. Luce (Eds.), Contributions to the theory of games, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1959 47–85.
[13] A. E. Roth and A. Postlewaite, Weak versus strong domination in a market with indivisible goods, J. Math. Econom., 4 no. 2 (1977) 131–137.
[14] A. E. Roth, T. Sönmez and M. U. Ünver, Kidney Exchange, The Quarterly Journal of Economics, 125 no. 2 (2004) 457–488.
[15] A. E. Roth, T. Sönmez and M. U. Ünver, Pairwise kidney exchange, J. Econom. Theory, 125 no. 2 (2005) 151–188.
[16] M. Yakutchik, The Matchmakers.
[17] A. E. Roth, T. Sönmez and M. U. Ünver, Efficient Kidney Exchange: Coincidence of Wants in Markets with Compatibility-Based Preferences, American Economic Review, 97 no. 3 (2007) 828–851.
[18] A. E. Roth, The Evolution of the Labor Market for Medical Interns and Residents: a Case Study in Game Theory, Journal of Political Economy, 92 no. 6 (1984) 991–1016.
[19] A. E. Roth and E. Peranson, The Redesign of the Matching Market for American Physicians: Some Engineering Aspects of Economic Design, American Economic Review, 89 no. 4 (1999) 748–780.
[20] B. Aldershof and O. M. Carducci, Stable matchings with couples, Discrete Appl. Math., 68 no. 1-2 (1996) 203–207.
[21] A. E. Roth and J. H. V. Vate, Random Paths to Stability in Two-Sided Matching, Econometrica, 58 no. 6 (1990) 1475–1480.
[22] F. Kojima, P. A. Pathak and A. E. Roth, Matching with Couples: Stability and Incentives in Large Markets, National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 16028, 2010.
[23] A. E. Roth, A Natural Experiment in the Organization of Entry-Level Labor Markets: Regional Markets for New Physicians and Surgeons in the United Kingdom, The American Economic Review, 81 no. 3 (1991) 415–440.
[24] J. Ma, T. Sjöstróm, Matching in Marriage and Markets, Eur. Math. Soc. Newsl., no. 89 (2013) 31–35.