تعداد مقالات: 94
76. ضرب کرونکر و کاربردها

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی


77. آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-59

10.22108/msci.2019.106316.1245

عباس پرچمی؛ سید محمود طاهری


78. مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-60

10.22108/msci.2017.21958

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


80. رتبه بندی تیم های ورزشی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-81

10.22108/msci.2020.118609.1334

عفت گلپررابوکی؛ طاهره ندایی


81. در ستایش دیوید ریس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-81

10.22108/msci.2017.20431

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


84. در مورد حدس روتا

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 77-91

10.22108/msci.2017.20430

سعید علیخانی؛ علی نوروزی


85. آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-89

10.22108/msci.2018.110442.1274

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی


86. انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-67

10.22108/msci.2019.118340.1332

مرتضی امینی؛ ساجده جوادی؛ مجید سلیمانی دامنه


89. قضیه اعداد اول

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-43

10.22108/msci.2020.118119.1330

محمدرضا اسفندیاری


90. مروری بر کتاب مبانی هندسه هیلبرت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-30

10.22108/msci.2020.122476.1363

خسرو منصف شکری


91. گزارشی از عملکرد کمی و کیفی مقالات چاپ شده محققین ریاضی کشور

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 31-47

10.22108/msci.2020.122388.1362

منیژه گودرزی؛ فاطمه احمدی تاری؛ موسی گابله


92. حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 45-60

10.22108/msci.2020.119249.1339

مصطفی داوطلب علیائی؛ فاطمه قندی


93. مسئله مونتی هال

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-71

10.22108/msci.2020.120123.1349

رامین کاظمی


94. یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 73-79

10.22108/msci.2020.120097.1348

علی رضا خلیلی؛ سید صادق صالحی امیری