تعداد مقالات: 94
29. سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-35

10.22108/msci.2018.106491.1248

امیر مافی؛ شهاب ارکیان


30. $k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^\infty$-حلقه های متناهی مولد

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-43

10.22108/msci.2017.12388

زینب خان جان زاده؛ علی معدنشکاف


32. راهنمایی برای تدریس ریاضیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-14

10.22108/msci.2017.10951

سید محسن قریشی شهرکی


33. جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-23

10.22108/msci.2016.7547

مهدی حسنی؛ عزیزه احمدی


36. آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-24

10.22108/msci.2017.106277.1247

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی


37. مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-28

10.22108/msci.2019.118734.1336

سجاد محمود رباطی


38. مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-36

10.22108/msci.2017.21673

بهزاد کفاش


39. در مورد اثبات‌های گنگ بودن $\sqrt{2}$

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-45

10.22108/msci.2019.119712.1345

سید محمد امین خاتمی؛ قاسم خاکشور


40. راج کندرا بوس و طرح‌های بلوکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-36

10.22108/msci.2016.3646

الهام اذان گویان فرد


41. جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-50

10.22108/msci.2017.21977

منصوره گیاهی صبور؛ محمد صال مصلحیان


42. دنباله‌های شبه-کشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-41

10.22108/msci.2017.20356

رسول کاظمی؛ محمدحسین خشتی


43. انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-44

10.22108/msci.2018.33449.1148

محسن اسماعیل بیگی؛ امید جترآبگون


44. الگوهای موزائیک تیل

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-46

10.22108/msci.2018.109316.1266

حمید قربانی


46. تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-21

10.22108/msci.2017.9933

مائده صافی اصفهانی


47. مشتق از دیدگاه کاراتئودوری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-29

10.22108/msci.2016.7862

محمد صال مصلحیان


48. کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-39

10.22108/msci.2017.101224.1209

سید وحید قاسم زاده؛ سلمان برومند؛ رقیه خسروی


49. آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-37

10.22108/msci.2019.112318.1288

علیرضا بابایی بندارتی


50. کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-36

10.22108/msci.2019.118249.1331

حجت الله سعیدی؛ زهره سعیدی