دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مصاحبه با رئیس ‎‎جدید انجمن ریاضی آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

10.22108/msci.2019.112535.1290

رمضان ضرغامی؛ احسان حیدری فارفار


2. آمار توصیفی‏ بر اساس ‏داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

10.22108/msci.2019.106316.1245

عباس پرچمی؛ سید محمود طاهری


3. آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398

10.22108/msci.2019.74443.1324

مسعود آرین نژاد


4. روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22108/msci.2019.113074.1296

مهران امینیان؛ مهران نامجو


5. نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ افسانه نورمندی پور؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری


6. کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1398

10.22108/msci.2019.118249.1331

حجت الله سعیدی؛ زهره سعیدی


شماره‌های پیشین نشریه