دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مصاحبه با رئیس ‎‎جدید انجمن ریاضی آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

10.22108/msci.2019.112535.1290

رمضان ضرغامی؛ احسان حیدری فارفار


2. روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22108/msci.2019.113074.1296

مهران امینیان؛ مهران نامجو


3. نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ افسانه نورمندی پور؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری


4. کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1398

10.22108/msci.2019.118249.1331

حجت الله سعیدی؛ زهره سعیدی


5. مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

10.22108/msci.2019.118734.1336

سجاد محمود رباطی


6. انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22108/msci.2019.118340.1332

مجید سلیمانی دامنه؛ ساجده جوادی؛ مرتضی امینی


شماره‌های پیشین نشریه