شماره جاری: دوره 4، شماره 3، پاییز 1398 
1. نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند

صفحه 1-8

10.22108/msci.2020.119636.1344

علی اصغر سروری؛ حمید مظاهری تهرانی؛ حمید رضا خادم زاده