موضوعات = 97A80 آموزش ریاضیات- عمومی سازی ریاضی
تعداد مقالات: 7
2. انگیزه در آموزش ریاضی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-12

10.22108/msci.2018.106187.1243

فاطمه انوشه


3. الگوهای موزائیک تیل

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-46

10.22108/msci.2018.109316.1266

حمید قربانی


6. خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-58

10.22108/msci.2018.103951.1225

سید علی محمد محسنی الحسینی؛ هنگامه سنمار


7. ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

10.22108/msci.2016.3107

علیرضا عبدالهی