کلیدواژه‌ها = ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ
تعداد مقالات: 1
1. مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-49

10.22108/msci.2017.12214

علیرضا بابایی بندارتی