نویسنده = محمدی حسن آبادی، علی اکبر
تعداد مقالات: 3
2. روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-76

10.22108/msci.2017.15298

علی اکبر محمدی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


3. چگونگی ارائه یک سخنرانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-16

10.22108/msci.2016.6227

علی اکبر محمدی حسن آبادی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی