نویسنده = شیرانی راد، مژده
تعداد مقالات: 1
1. پیراحاصلضرب چیست؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-12

10.22108/msci.2016.7546

مژده شیرانی راد