نویسنده = صالحی امیری، سید صادق
تعداد مقالات: 1
1. یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 73-79

10.22108/msci.2020.120097.1348

علی رضا خلیلی؛ سید صادق صالحی امیری