نویسنده = داوطلب علیائی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 45-60

10.22108/msci.2020.119249.1339

مصطفی داوطلب علیائی؛ فاطمه قندی