نویسنده = سجاد محمود رباطی
تعداد مقالات: 1
1. مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-28

10.22108/msci.2019.118734.1336

سجاد محمود رباطی