نویسنده = جوادی، ساجده
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-67

10.22108/msci.2019.118340.1332

مرتضی امینی؛ ساجده جوادی؛ مجید سلیمانی دامنه