نویسنده = اسفندیاری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. قضیه اعداد اول

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-43

10.22108/msci.2020.118119.1330

محمدرضا اسفندیاری