نویسنده = نخودکار، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. جبرهای فیستر با برگردان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-78

10.22108/msci.2018.106405.1253

امیرحسین نخودکار