نویسنده = نصیری، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-47

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری؛ افسانه نورمندی پور