نویسنده = قریشی شهرکی، سید محسن
تعداد مقالات: 2
1. نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-17

10.22108/msci.2017.104332.1226

سید محسن قریشی شهرکی


2. راهنمایی برای تدریس ریاضیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-14

10.22108/msci.2017.10951

سید محسن قریشی شهرکی