نویسنده = کاظمی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. مسئله مونتی هال

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-71

10.22108/msci.2020.120123.1349

رامین کاظمی