نویسنده = علیرضا بابایی بندارتی
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 37-25

10.22108/msci.2019.112318.1288

علیرضا بابایی بندارتی


2. مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-49

10.22108/msci.2017.12214

علیرضا بابایی بندارتی


شماره‌های پیشین نشریه