تعداد مقالات: 79
52. آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-37

10.22108/msci.2019.112318.1288

علیرضا بابایی بندارتی


53. کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-36

10.22108/msci.2019.118249.1331

حجت الله سعیدی؛ زهره سعیدی


55. نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-75

10.22108/msci.2016.6789

شهناز اسمعیلی


56. ضریب تأثیر ریاضیات

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-37

10.22108/msci.2016.7726

قاسم امیدعلی؛ آیدین آذری


58. روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-76

10.22108/msci.2017.15298

علی اکبر محمدی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


61. حسابان کسری از نظریه تا کاربرد

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-69

10.22108/msci.2017.100109.1201

محمد حسین اکرمی


63. نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-68

10.22108/msci.2018.47307.1160

پدرام جعفری قمی


64. جبرهای فیستر با برگردان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-78

10.22108/msci.2018.106405.1253

امیرحسین نخودکار


66. نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-47

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری؛ افسانه نورمندی پور


69. فراکتال راوزی چیست؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-43

10.22108/msci.2016.10023

سعید علیخانی؛ علی نوروزی


70. مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-49

10.22108/msci.2017.12214

علیرضا بابایی بندارتی


71. در مورد حدس روتا

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 77-91

10.22108/msci.2017.20430

سعید علیخانی؛ علی نوروزی


72. در ستایش دیوید ریس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-81

10.22108/msci.2017.20431

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


73. مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-60

10.22108/msci.2017.21958

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


75. ضرب کرونکر و کاربردها

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی