نشریه ریاضی و جامعه، محلی برای انتشار مقالاتی در تمامی حوزه های علوم ریاضی  که هدف اصلی آنها  عمومی سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ ریاضی ایران و جهان، آشنایی و بسط گسترش آگاهی جامعه از کاربرد های ریاضی است.  نشریه ریاضی و جامعه، مجله ای علمی-ترویجی در زمینه علوم ریاضی، با گستره انتشار در ایران است. دامنه مخاطبین مقالات منتشر شده در آن، می تواند کلیه افراد جامعه را در بربگیرد، تا یکی از اهداف اصلی مجله که عمومی سازی ریاضی است، محقق گردد و برای تحقق هدف آشنایی با مفاهیم و کاربردهای جدید ریاضی، نیز شاید محدوده مخاطبین تحدید شده و فرد خواننده می بایست حداقل دارای مدرک کارشناسی باشد.


  • نوع اعتبار                        علمی-ترویجی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار                    فصلنامه
  • نوع داوری                        یک سو ناشناس          
  • زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                       الکترونیکی
  • نوع دسترسی                    رایگان (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی         ریاضی، عمومی سازی ریاضی

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 4، زمستان 1397