نشریه ریاضی و جامعه، محلی برای انتشار مقالاتی در تمامی حوزه های علوم ریاضی  که هدف اصلی آنها  عمومی سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ ریاضی ایران و جهان، آشنایی و بسط گسترش آگاهی جامعه از کاربرد های ریاضی است.  نشریه ریاضی و جامعه، مجله ای علمی-ترویجی در زمینه علوم ریاضی، با گستره انتشار در ایران است. دامنه مخاطبین مقالات منتشر شده در آن، می تواند کلیه افراد جامعه را در بربگیرد، تا یکی از اهداف اصلی مجله که عمومی سازی ریاضی است، محقق گردد و برای تحقق هدف آشنایی با مفاهیم و کاربردهای جدید ریاضی، نیز شاید محدوده مخاطبین تحدید شده و فرد خواننده می بایست حداقل دارای مدرک کارشناسی باشد.

طبق آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ چاپ مقالات علمی-پژوهشی که بتواند که بتواند به اهداف علمی-ترویجی مجله کمک کند، بلامانع است. 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 3، پاییز 1398 

1. نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند

صفحه 1-8

10.22108/msci.2020.119636.1344

علی اصغر سروری؛ حمید مظاهری تهرانی؛ حمید رضا خادم زاده